Bukov pelet “Sparrow”

Pelet “Sparrow” proizvodi se u Varvarinu, u najvećoj fabrici peleta u regionu. Na osnovu višestrukih analiza u kojima se procenjivala toplotna moć, količina pepela, odsustvo šljake u pećima i dr., došlo se do zaključka da je reč o kvalitetnom peletu, u čiji sastav ulazi 70% bukovog i 30% četinarskog drveta.

Testiran na institutima u Beču i Beogradu, bukov pelet “Sparrow”poseduje sertifikat ENplus A2, što je merilo visokog kvaliteta za drvene pelete. Zahvaljujući eksluzivnom pravu, firma Royal Heat d.o.o je jedina firma u Srbiji koja se bavi prodajom i distribucijom bukovog peleta “Sparrow”.

Više informacija o peletu “Sparrow”.

Osnovne karakteristike:

– Prečnik: f (5,90-6,10) mm;
– Dužina: L=3, 15-40 mm (cca. 99%);
– Sitovna analiza: 0,26% < 3,15 mm;
– Ukupna vlaga: 6,1%;
– Jedinična gustina: 636 kg/m³;
– Pepeo: 0,84;
– Isparljive materije: 72,26%;
– Neto toplotna moć: 17,3 MJ/kg;
– Aditivi: 0%

Do sada pokazao se kao najkvalitetniji pelet na tržištu. Na osnovu testova i analiza sprovedenih na institutima u Beogradu i Beču, bukov pelet “Sparrow”, zasluženo nosi sertifikat ENplus A2, kao merilo visokog kvaliteta za drvene pelete.

Pelet je bio-gorivo, sa velikom energetskom vrednošću oko 18 000 MJ/t. Jedna tona bukovog peleta “Sparrow” ekvivalent je za 500 litara lož-ulja, 450 kg propan-butana, 600m³ prirodnog gasa ili 5000kWh električne energije. Maksimalna energetska iskorišćenost oko 98% i nizak nivo pepela koji ostaje nakon sagorevanja između 0.5 – 1%, ukazuju na veliku ekonomsku isplativost.

Emisija CO

Bukov pelet “Sparrow” zadovoljava visoke ekološke standarde, i kroz nizak procenat štetnih gasova koji se dobijaju sagorevanjem pozitivno utiče na očuvanje životne sredine. Sagorevanjem peleta emisije ugljen monoksida su značajno manje u odnosu na druge energente kao što su ugalj i nafta.
Pelet “Sparrow”, pakuje se u džakove od 15 kg, namenjeni za domaćinstva I u velike vreće od 1t koje su namenjene za industrijsku upotrebu.